QUÈ FEM >

ENERGIA SOLAR

L'energia solar és una solució eficaç per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i l'efecte hivernacle, molt relacionats amb la producció i la utilització de fonts convencionals d'energia. L'aprofitament del sol fa possible la col·laboració de tothom en l'estalvi d'energia i la solució dels problemes mediambientals del planeta. A més, l'energia solar contribueix al desenvolupament regional i la creació de treball local. L'aprofitament energètic es realitza al mateix punt de consum, mitjançant d'un equip senzill i fiable, instal·lat per empreses locals i evitant la realització d' infraestructures de transport de l'energia.

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la conversió de la radiació solar en electricitat. Aquesta tecnologia d'aprofitament de l'energia solar té un camp d'aplicació molt ampli: des de la utilització en productes de consum, com ara rellotges i calculadores, fins a l'electrificació d'habitatges aïllats, petites comunitats de veïns, tot passant per les senyalitzacions terrestres i marítimes, les comunicacions o l'enllumenat públic.

La transformació directa de l'energia solar en electricitat mitjançant la conversió fotovoltaica presenta avantatges clars, atesa la seva senzillesa, modularitat, fiabilitat, ... Altres avantatges de l'ús de sistemes solars fotovoltaics estan relacionats amb l'elevada qualitat energètica de l'electricitat produïda i l'absència d'impacte mediambiental i de sorolls en els processos energètics.

Un sistema de subministrament elèctric autònom basat en la transformació fotovoltaica de l'energia solar està format pels equips necessaris per tal de produir, regular, acumular i transformar i, de vegades, quantificar l'energia elèctrica.

Els seus components essencials són: plaques fotovoltaiques, suports de les plaques, regulador, bateries, ondulador, sistemes de protecció i comptadors.

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa poden prescindir d'alguns d'aquests components, ja que no cal regular la càrrega ni emmagatzemar l'electricitat.

La instal·lació d'un sistema solar comporta una inversió inicial que és compensada pels estalvis realitzats durant els anys de funcionament.

Aquesta forma d'energia neta i gratuïta permet assolir una forta autonomia energètica durant una bona part de l'any. El cost de l'aigua calenta solar és insensible a les fluctuacions dels preus de les energies tradicionals.

Les diferents administracions disposen de línies de promoció de l'energia solar, amb ajuts econòmics. Informeu-vos.

Energia solar termica

Tots els sistemes solars de producció d'aigua calenta sanitària funcionen amb el mateix principi : un captador transforma la radiació solar en calor que s'utilitza per a l'escalfament de l'aigua d'un dipòsit. L'energia solar queda emmagatzemada per a la seva utilització en qualsevol moment del dia o de la nit. La disponibilitat permanent d'aigua calenta a la temperatura desitjada es garanteix amb un sistema complementari amb una energia tradicional (electricitat, gas, gasoil, ...) que, en ocasions, pot integrar-se en el mateix dipòsit solar. Durant els mesos de forta insolació, l'energia solar és suficient per a cobrir la totalitat de la demanda d'aigua calenta sanitària.

Una instal·lació típica d'aigua calenta per a un habitatge es composa de tres elements:

  • Uns captadors solars, instal·lats normalment a la coberta de l'edifici, orientats al sud i inclinats de 20 a 45º respecte l'horitzontal.
  • Un dipòsit d'acumulació, situat normalment a l'interior de l'habitatge
  • Altres components com vàlvules, bombes, elements de regulació, ...

En ocasions amb un únic element compacte que integra els captadors solars i el dipòsit d'acumulació és suficient per al consum d'aigua calenta d'un habitatge individual.

QUANTS CAPTADORS NECESSITO?

Normalment, són necessaris d'1 a 2 m2 de captadors per escalfar 100 litres d'aigua.

Una família de quatre a sis persones pot triar un equip individual de 4 m2 de captadors i 250 litres d'acumulació. Amb una utilització normal, aquest equip serà suficient per cobrir més de la meitat de les necessitats anuals d'aigua calenta sanitària de tota la família i evitarà cada any l'emissió a l'ambient de més d'1 tona de CO2, principal responsable de l'efecte hivernacle

L'ENERGIA DEL SOL I ELS SISTEMES PASSIUS

El Sol és la principal font d'energia de la Terra.

La superfície exterior de l'atmosfera rep de manera pràcticament constant 1.353 W/m2 d'energia provinent del Sol, que a l'interaccionar amb l'atmosfera pateix diversos processos de reflexió, absorció i transmissió. L'energia que finalment arriba a la superfície terrestre és d'uns 1.000 W/m2, com a valor màxim a nivell del mar, procedents tant directament del sol (radiació directa) com de la resta del cel (radiació difusa), valor que canvia en funció de la zona, l'hora i les condicions climatològiques.

La quantitat d'energia solar que es pot captar en un punt determinat de la superfície de la terra també depèn d'altres paràmetres astronòmics i dels factors climàtics locals.

A Catalunya es reben uns 4 kWh/m2dia, valor mig al territori, tenint en compte les variacions en funció de l'època de l'any i la comarca. Aquesta radiació pot ser aprofitada de diverses maneres, ja sigui de forma passiva per disminuir les necessitats de climatització dels edificis o de forma activa, per escalfar l'aigua o produir electricitat, d'aquesta manera es poden distingir:

  • Sistemes passius.
  • Sistemes actius: energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica.